Essiebons Dix EBL / EBLS 6176-6200 (4/5)

33 rpm vinyl albums

Dix EBL 6176
Black Africans Led by Sam Ohemeng NSU AYIRI ME

 1. 1. NSU AYIRI ME
  2. ME DOMFO BRA
  3. HWANA NA ONIM
  4. NIPA TRIM WO SUM
  5. OBI A OREKO
 2. 1. WAKU ME FIE AWIE ME
  2. GYAE SU
  3. WAKO ASAN ABA
  4. OBIARA BEWU
  5. MOBROHU AGYA

Dix EBL 6177
Ambolley Backed by Zantoda Mac III LIVE AT ASAMANSUDU

 1. 1. SIKA PE
  2. THIS IS MY POINT OF VIEW
  3. NO PLACE LIKE ASAMANSUDU
 2. 1. THE BEST THINGS IN LIFE ARE FREE
  2. EHURU A HWEHWE BAABI KOTO
  3. BOLGA BESIA

Dix EBL 6178

Dix EBLS 6179
Beseamons Choir of Cape Coast ONYAME DUA KWAN SUNSUM MU

 1. 1. TSETSE BO A WOPAAE MAA ME
  2. ONYAME DUA KWAN SUNSUM MU
  3. KANEA A YEDZE HWE KWAN MU
  4. ASOMDWEE PA WO BON WIADZE YI MU
  5. AO, NKYE MEENYA KOMAA A BON NNYIM
  6. WIMER ANSAANA WI ROKO N’
 2. 1. MERE METSE YI ARA, MENNYI HWEE KA
  2. EWURADZE ONNYE’MI M’ASEM
  3. MBRE JESUS NE DZIRI DUA YE DEN
  4. BER A DWUMADZI DA ADA N’
  5. HON A WU NTWAMUTAM SUMA HONN
  6. MA M’GYEDZI NTSABAN MA MUNTI

Dix EBLS 6180
AFRIHYIA PA

 1. 1. E. C. Bilson Jnr. BRONYA ABA
  2. B. E. Mensah HOM NTOW NDWOM
  3. Capt. Tachie-Menson AFRIHYIA PA
  4. E. C. Bilson Jnr. ENYIGYE DA
  5. Kwesi Baiden WOAWOO CHRIST AGYENKWA
  6. E.G. Bilson Jnr. AFRIHYIA PA NDOBAA
 2. 1. E. C. Bilson Jnr. YEBOTOW ENYIGYE NDWOM
  2. E. C. Bilson Jnr. ONUA GYE W’ENYI
  3. E. C. Bilson Jnr. AFE NKO MBOTU HEN
  4. E. C. Bilson Jnr. AMANAMAN MFA ENYIGYE NTOW
  5. Sam Bunjan AFEE PA
  6. E. C. Bilson Jnr. NDAASE SE NO

Dix EBLS 6181
Naa Awushie BEI BAATSOO (TIME WILL TELL)

 1. 1. UNLESS YOUR LOVE
  2. SUMPE SUMPE
  3. BEI BAATSOO
  4. ABI WAASI LUU
 2. 1. COME NEAR ME
  2. DZEEMI OBAAKA
  3. BOE YAA

Dix EBLS 6182

Dix EBLS 6183
Saltpond Barkers Choir ME KRA TSIE

 1. 1. KANEA A YEDZE HWE KWAN MU
  2. MIHIA WO MBER NYINA
  3. EWURADZE NYE MO GUAN HWEFO
 2. 1. ME KRA TSIE EWURADZEA
  2. GYAM’ KAN DOYEFO
  3. ABOFO RIKYIN NEN HO

Dix EBLS 6184
Ho Dome Elete Band MA WAFE LOLO SOGBE

 1. 1. MATU NYEKO DE AGAKPE DZI
  2. GBE SI GBEMADOAFE
  3. MELE MAKPOM NA NYE DELA
  4. MELE AGOO DOM NA WO HEE
  5. NYE MELE NU KE GE O
 2. 1. MA WAFE LOLO SOGBO
  2. NE KRISTO NYE TONYE
  3. VIVLI NGUI LA MAVLI
  4. BUFOFO WO KPLEDAWO

Dix EBLS 6185 (CVL 6111)
Calvary Methodist Singing Band CALVARY METHODIST SINGING BAND Vol. 1

 1. 1. ASODZI DA MODO
  2. MBRE METSE YI ARA
  3. WO NKYEN ARA
  4. O, ADOM HEN
  5. JESUS SIARFO
  6. NYEW MARA
 2. 1. ANA AHAW
  2. MBRE MODUA DO JESUS
  3. O, ME NYAME
  4. CHRITIAN MMA MTNPE AHOMEYENDE
  5. YE EDWUMA HWER
  6. GYAM JEHOVAH TUMFO

Dix EBLS 6186 (CVL 6112)
Calvary Methodist Singing Band CALVARY METHODIST SINGING BAND Vol.  2

 1. 1. Medley
  a. AO, BRA MA YENDZI
  b. BRA JESUS
  c. TO WO NHYIRA BOSU
  d. MEDE NYAME SOM
  2. MEBO WO DZIN
  3. DZINN YE KOMM
  4. ANWANWA DO
 2. 1. Medley
  a. SUNSUM BRA
  b. GYEDI SE
  2. ELIJAH
  3. ISRAEL AKWANTU
  4. MON TON TON NO

Dix EBLS 6187
Mr. Mensah and his Abeshie Band NTA NYE LOO

 1. 1. NTA NYE LOO
  2. ZENABU BELE KUKU
  3. MI SHIA GBOMO
  4. BAAWO NI OYA YE
 2. 1. JERUSALEM
  2. MI TSUI
  3. TSOOMO MI ONANYO
  4. HANI MAFEE EKO

Dix EBLS 6188
K. K’s No. 2 EWIE NE ASEM

 1. 1. OHIA ASEM
  2. QWUO SEE FIE / SO ME MU YIE
  3. MOMA YENSOM NYAME
 2. 1. MEDIN ATENE
  2. MANSEE ME DIN
  3. EWIE NE ASEM

Dix EBLS 6189
K. K’s No. 2 HEAVY MAMA

 1. 1. HEAVY MAMA
  2. TUA ME WOHO NKOM
 2. 1. ODO YE WU FIE
  2. METEASE MANYA ADE

Dix EBLS 6190
K. K’s No. 2 ONIPA NYE

 1. 1. SURO NIPA
  2. MAAME EFUA
 2. 1. GYAE NKONTAA BUO
  2. BEGYE MANI

Dix EBLS 6191
George Kofi Akumanyi and his Music GEORGE KOFI AKUMANYI

 1. 1. JESUS YIE MA NE MBA
  2. ADAGYA
  3. O, ME WURA YESU
  4. WIASE FOFRO
 2. 1. MONEY PALAVER
  2. PESEMENKOMINYA
  3. AUNTY AKOSUA

Dix EBLS 6192
Slim Youngs Kassakama SIGN OF LOVE

 1. 1. MMOFRA YI
  2. HALLELUIAH
  3. M’AFISEM
 2. 1. SIGN OF LOVE
  2. AFRICA FOR AFRICANS
  3. GYA ME KWAN

Dix EBLS 6193
Efua Dorkenoo AKPE DADA (THANKSGIVING)

 1. 1. AKPE DADA
  2. KPOLI
  3. AVALIPO
  4. AMEGBETO
 2. 1. ETSO WOLA GBOR
  2. TSOE KEM
  3. KOSIDA HETRO

Dix EBL 6194
K. Oppong and his Marble Rollers MARBLE ROLLERS

 1. 1. ODO SO ABOTARE
  2. MO NSU MONO
  3. MAYE MO DEN?
 2. 1. MONYE ADWUMA
  2. BIAKO YE
  3. MONTIE MO AGYA ASEM

Dix EBLS 6195
C. K. Mann, Kofi Yankson and the Masters WOMMA YENGOR

 1. 1. NYAME BEVE AMA WO
  2. SIKA NE KUROM WARE
  3. WAKRA HEN
  4. BABS (Instrumental)
 2. 1. MBER PAPA
  2. EWURADZE NARA NYIM (AFEDZIE)
  3. WE SHALL SURVIVE
  4. NDE YENNDA

Dix EBLS 6196
C. K. Mann, Kofi Yankson and the Masters ABOTAR MU A

 1. 1. ABONSAM ENYI ATO
  2. ASENTODO YE YAW
  3. BOKOO (Instrumental)
  4. BIRIBIARA WO NE MBER
 2. 1. MAAME NE WU YI
  2. MBOA FI NYAME HO
  3. EGYA WO PE NYE HO
  4. CHECHEKULE

Dix EBLS 6197
Tema Christian Youth Choir Led by E. E. Koomson WOMMA YENSOM NYAME

 1. 1. MEDZE KOMA A YAW AHYE N’MA
  2. EWURADZE TSIE ME MPAEBO
  3. SUNSUM KRONKRON BRA HEN AKOMAM
  4. GYE M’TAATAA, M’EGYA DOFO
  5. JESUS BREFO / ME KRA TSIE
 2. 1. TWERAMPON NYAME
  2. EWURADZE YEREFRE WO
  3. WEON NA SOR
  4. HEN WURA MA YENSOR WO
  5. DZA YEDZE MA WO BIARA
  6. WOMMA YENSOM NYAME

Dix EBLS 6199
Ajumako Mando Etuboakye Kuw Led by Samuel K. Abekah DAVID N’AKWANTU

 1. Medley –  DAVID N’AKWANTU
 2. 1. HOSANA
  2. BO NE DZIN BO NO MBRANE
  3. MENYE KRONKRON REKASA
  4. JOSEPH NE NTONEE

  Dix EBLS 6200

<< Dix EBL/EBLS 6151-6175

Dix EBL/EBLS 6201-6228 >>

Page created 09/06/2013 © Flemming Harrev