Essiebons Dix EBL / EBLS 6111-6125 (1/5)

33 rpm vinyl albums

Dix EBL 6111
THE BEST FROM “DIX” Vol. 1

 1. 1. Dr. K. Gyasi & his Noble Kings EGYA MANI DA WO SO
  2. Duakwa Youngsters SAMAN KWAN MU
  3. Agyenim Show Band HWIDIEM KUROTIA
  4. Houghas Soronko NYAME NA YESERE NO
  5. F. K. Mensah Band EYINOM MA
  6. Golden All Bros-Band AWUSIN
 2. 1. Golden All Bros-Band ENOWAA
  2. Dynamics Band ME DOFO KYEREW ME
  3. C. K. Mann AYAA MANSURO
  4. Western Melodic Singers ODO SAN BRA
  5. Dr. K. Gyasi OBAA BAAKO AGYEGYE ME
  6. Kaneshie Christen Singers DZA ONYE HEN NAM

Dix EBL 6112
Golden All Brothers GOLDEN ALL BROTHERS

 1. 1. AMPEM DAAKOWAA
  2. OGYEFO YE NA
  3. OBI NKVEN YE TENA NA
  4. ANKONAM
  5. SURO NEA OBEN WO
  6. OSEI BONSU
 2. 1. YAA BOAHEMAA
  2. YEREKEKA KO OWUO
  3. LATE NANA PREMPEH II
  4. NYAMEKYE
  5. SE WENTIE
  6. YENYIM

Dix EBL 6113
TIME FOR HIGH LIFE

 1. 1. Dr. K. Gyasi MA ONKA
  2. Diplomats Band AMINA
  3. Houghas Soronko ENUANOM ADOFO
  4. Holymen WIASE NKRABEA
  5. Diplomats Band BLEKUKU
  6. Continentals LIE, LIE, FIGHT
 2. 1. Holymen MPAEBO
  2. Millionaires Band MENKO M’ABRABO
  3. Houghas Soronko MINSU
  4. Dr. K. Gyasi SEI NAZO
  5. Prof. Army Dance Band M’AWEEWHOW
  6. Houghas Soronko TIME FOR HIGH LIFE

Dix EBL 6114 [6114-1L/6114-2L] P1972
C. K. Mann and his Carousel “7” PARTY TIME WITH “CEEKAY”

 1. OSODE MEDLEY
  a. ODO YE WU
  b. AMA ADOMA
  c. ME KOR AWARE
  d. KENKEBA
  e. MEWU A WO NSU ME
  f. BOM MFRAMA
  g. EDINA BENYA
  h MEDA A MENDA
  i. TEKYIREMA DA MANUM
  j. AKWADAA NYAME
  k. ANKWAA NOMA
 2. 1. MEDZE ME HO BEMA NYAME (C. K. Mann)
  2. SOM NYAME (C. K. Mann)
  3. ONYIMPA REBERE (Gyima/Adams)
  4. M’ATOW ABOA (C. K. Mann)
  5. M’AWEREKYEKYER (C. K. Mann)
  6. HENFA (Ted Adams)

Dix EBL 6115
Dr. K. Gyasi and his Noble Kings HIGH LIFE DOCTOR

 1. 1. OBAA BAAKO AGYEGYE ME
  2. BARIMA ENA
  3. SAMA WO DE ME
  4. EYE DEN NI
  5. MANSA WO MBA
  6. DEE METE YI ARA MEPE
 2. 1. MEBOWU A MINNIM
  2. OWU AYE ME ADE
  3. ODEDE MONTIE
  4. AWESEABA MEFRE ENO
  5. MEKO MA OBI ABA
  6. MENE WO NAM (AKYEKYERE)

Dix EBL 6116
C. K. Mann and his Carousel “7” WITH LOVE FROM LAGOS

 1. 1. MENYE WO BOKO
  2. TSIE MUSUFRE
  3. JULIE SIE ABOTAR
  4. ASEM ARA KOR NYI
  5. MO WERE NKEFIR DA
  6. NYIMPA BAE AKO
  7. ASEM ATO ME
 2. 1. OBRA YE KO
  2. SE MINYA WO A
  3. YEABA
  4. OWO ATSE ASE
  5. AMUEKUA DUE

Dix EBL 6117
Dr. K. Gyasi and His Noble King “SIKYI” HIGHLIFE

 1. NON-STOP “’SIKYI” MEDLEY (Dr. K. Gyasi)
  a. YEDE ABA
  b. MENE MENUA MIENU
  c. SABARIMA
  d. EBIA NIE
  e. AMINTSIMINIM
  f. SIAKWAA
  g. NANA AGYEI
 2. NON-STOP MEDLEY (Dr. K. Gyasi)
  a. EFIE NE FIE
  b. NYANKONTON NKO NYAA
  c. KWANKWAASEM NTI
  d. EGYA ANANSE YI WONAN BAAKO
  e. KWAADEDE MEYARE MEREWU
  f. EDA A MEWU

Dix EBL 6118

Dix EBL 6119

Dix EBL 6120
SING YOUR SOUL OUT

 1. 1. Sekondi Minstrel Choir AO, WIASE
  2. Winneba Christian Vocal Band ODO DAN BRA
  3. Winneba Christian Vocal Band ODO EMI NA MABA YI
  4. K’si Trinity Singers MEDE MADESOA BEMA NYAME
  5. Tarkwa Christian Vocal Band WAWIE ME YE
  6. Tarkwa Christian Vocal Band MEMPA ASEM
 2. 1. Kwanyako Variety Singers NYAME MEDZE ASEDA MA WO
  2. Sekondi Minstrel Choir NSU RIYIRI ME
  3. Kumasl Trinity Singers HYIRA ME NYAME
  4. Kwanyako Variety Singers ODO MAFE WO
  5. Tarkwa Christian Vocal Band OKWANTUNYI
  6. Tarkwa Christian Vocal Band HEN EGYA EWO SOR

Dix EBL 6121
GUITAR BAND STAND Vol. 1

 1. 1. Yaw Krobo NYAME BOA NEA OBOA NEHO
  2. Nyame Bekyere AWARE YE SORANKO
  3. Ahamanos NSEM BI YE EHI
  4. K. Gyan OBAA YAA
  5. River Afram MONA YENVA NTEASE
 2. 1. Martha Bonah MEKYEN WO
  2. Yaw Krobo ODO BYE-BYE
  3. Nyame Bekyere MA YEMBOM NDE
  4. Martha Bonah ONIPA NEBERE
  5. Martha Bonah NNIPA YEHA YEN HO

Dix EBL 6122
GUITAR BAND STAND Vol. 2

 1. 1. Black Powers OSUA NYE OKO
  2. Kwakye’s Band FINE BOY
  3. Great Africans OHIA ASEM NTI
  4. Akompi’s Band MFOTE
  5. Sofo Yaro’s Band WO ASEM YE M’ASEM
 2. 1. Kwakye’s Band HWEHWE MU YIE
  2. Great Africans OBRA
  3. Black Powers ADWOA FORIWAA
  4. Sofo Yaro DR. ADOE
  5. Ahamanos AKOKO BAATAN
  6. Akompi’s Band LOTTO STAND BY

Dix EBL 6123
K. K’s No. 2 VOICES SUPREME

 1. 1. NSEM BI YE EHI
  2. NIPA HIA MMOA
  3. OBI BEDO OBI
  4. ABRANTSE GYAE SU
  5. ODO NE ASEM
  6. SU NKWAKOM
 2. 1. YEN MPANIN ASA
  2. BONIA YE KAE DA BI
  3. ABUSUA FI WO MBODEMBO
  4. ANKOBEA NANA
  5. MA WANI NSO NEA WOWO
  6. WOMMA MENYA ME KYEFA

Dix EBL 6124
Womma Yensor featuring Western Melodic Singers

 1. 1. JESUS BEDZI HEN
  2. MEGYA AKYEKYE ME BRA MU
  3. ASODZI DA MODE
  4. GYE ME BRA
  5. TSETSE BO
  6. ANA AHAW
  7. MIHIA WO MBER NYINA
 2. 1. EWURADZE NYE MO CUANHWEFO
  2. FA DEW YE WEGYA NEDWUMA
  3. AO, BRA MA YENDZI DEW
  4. ONYAME YE ANWANWADZE
  5. JESUS YE NYENKO PA
  6. ROTWEON AYE DEN
  7. JESUS CHRIST NA ORESEN

Dix EBL 6125
Apagya featuring The Apagya Show Band

 1. 1. KWAAKWAA
  2. KUSI MA SEBO
  3. I AM BLACK
  4. KRUMANDE
  5. WOANA N’AKOKO NA WATOWHAH
 2. 1. MA NSEREW
  2. ABOTAR
  3. KYEKYER PE AWAR

Dix EBL/EBLS 6126-6150 >>

Page created 09/06/2013 © Flemming Harrev