Decca WA. 601-656

Third recording tour of West Africa c.1952

78 rpm 10-inch / 25 cm shellac (Single Play) discs

GHANAIAN ARTISTS

Decca WA. 601
Manukure’s Band
A: OWU DE EWO HO DAA Twi [KWA.4001]
B: DAAKYE A MEWO NO MEKO Twi [KWA.4002]

Decca WA. 602
Manukure’s Band
A: OHIANI ASEM NYE ASEM Twi [KWA.4003]
B: SIKA EHO YENNA Twi [KWA.4004]

Decca WA. 603
Kwashi Gatse’s Band
A: NE AVI MA DIM O Ewe (Highlife) [KWA.4005]
B: AME DZRO ME NYE Ewe (Blues) [KWA.4006]

Decca WA. 604
Kwashi Gatse’s Band
A: NUSIANU SI ADZO Ewe (Highlife) [KWA.4007]
B: ME BLE ME BLE Ewe (Blues) [KWA.4008]

Decca WA. 605
Kwashi Gatse’s Band
A: AME DZO MA KU ME LE-O Ewe (Highlife) [KWA.4009]
B: WO GA DEKE MENYE TOWO-O Ewe (Blues) [KWA.4010]

Decca WA. 606
Kwashi Gatse’s Band
A: MITSO ASEYE NA KWAMI Ewe (Highlife) [KWA.4011]
B: NKRUMAH WOE WODO Ewe (Blues) [KWA.4012]

Decca WA. 607
D. O. Willie’s Band
A: AKWAPIM MMERENTE Twi (Highlife) [KWA.4013]
B: OBIAKO YE MMOBO Twi (Blues) [KWA.4014]

Decca WA. 608
D. O. Willie’s Band
A: OWURA AGGREY Twi [KWA.4015]
B: SIKA TU SE ANOMAA Twi (Highlife) [KWA.4016]

Decca WA. 609
D. O. Willie’s Band
A: OBRAPA YE WURA FE Twi [KWA.4017]
B: SE ME YE ABOA Twi [KWA.4018]

Decca WA. 610
Somuah’s Band
A: AUNTIE CHRISTE Twi (Quick step) [KWA.4019]
B: KORATWE NNYE Twi (Highlife) [KWA.4020]

Decca WA. 611
Somuah’s Band
A: WO SENE WO YONKO A STAN WO Twi (Samba) [KWA.4021]
B: JOLLY MEYE DEN Twi (Highlife) [KWA.4022]

Decca WA. 612
Kofi Aboah’s Band
A: £20,000 Twi (Highlife) [KWA.4023]
B: LA CONGA Twi [KWA.4024]

Decca WA. 613
Owoo Kodjo Band
A: MINI YERE NTI Fanti [KWA.4025]
B: MAA YE MOBO Fanti [KWA.4026]

Decca WA. 614
Kojo Seido’s Band
A: ANKUNAM YE MO BO Twi (Highlife) [KWA.4027]
B: AKYIKYIRI WASEM YE MO BO Twi (Blues) [KWA.4028]

Decca WA. 615
Kojo Seido’s Band
A: AAO WIASI NI Twi (Highlife) [KWA.4029]
B: ODO ONTO NCEH Twi (Highlife) [KWA.4030]

Decca WA. 616
Kwaku Anane Ntwi’s Band
A: MENUA OWADEE Twi [KWA.4031]
B: MOSI ME ABAA Twi [KWA.4032]

Decca WA. 617
Kwaku Anane Ntwi’s Band
A: KWAME DEBIRA Twi [KWA.4033]
B: NSAWAM ABRABO Twi [KWA.4034]

Decca WA. 618
Chic Brothers Band
A: KWAME NKRUMAH Ga [KWA.4035]
B: BLEMA NII OKAIKWEI Ga [KWA.4036]

Decca WA. 619

Decca WA. 620

Decca WA. 621
Kwahu Nkwatia Band
A: WO NUA NE NE Twi [KWA.4041]
B: AHWERE ABENA Twi [KWA.4042]

Decca WA. 622
D. O. Willie’s Band
A: BRA BEGYE MANI Twi [KWA.4043]
B: SE BE WIE Twi [KWA.4044]

Decca WA. 623
Kwasi Bresah and his Band
A: KWAN BIA, MEREKO Twi [KWA.4045]
B: ANAA YAW Twi [KWA.4046]

Decca WA. 624
Kwasi Bresah and his Band
A: KAA ME NKOA YE WU Twi [KWA.4047]
B: KWAWAKAYE Twi [KWA.4048]

Decca WA. 625
Kwasi Bresah and his Band
A: ABOSOMA KOTERE Twi [KWA.4049]
B:  NAA AGYAEE Twi [KWA.4050]

Decca WA. 626
Okoe Nikoi’s Band
A: WOMLI YA ALI WUO Ga [KWA.4051]
B: WUO NU Ga [KWA.4052]

Decca WA. 627
Kwaa Mensah and his Fanti Trio
A: MI DZI ENYIZI AMOW Fanti (Highlife) (DKWA 4053]
B: TEKYREMA DA MENUM Fanti (Highlife) (DKWA 4054]

Decca WA. 628
Kwaa Mensah and his Fanti Trio
A: JEMU MA ONKA BUAFU Fanti (Highlife) (DKWA 4055]
B: FIYAI WANSMA Fanti (Highlife) (DKWA 4056]

Decca WA. 629
Kwaa Mensah and his Fanti Trio
A: KWEKU DAMTSI Fanti (Highlife) [KWA.4057]
B: KWAME NKRUMAN AYE ADZE Fanti (Highlife) [KWA.4058]

Decca WA. 630
Kwaa Mensah and his Fanti Trio
A: SOKO NA MBA WƆPE Fanti (Highlife) [KWA.4059]
B: NANA AMPONSAH AIKU Fanti (Highlife) [KWA.4060]

Decca WA. 631
Kwaa Mensah and his Fanti Trio
A: TWE USTIR MA MBAA Fanti (Highlife) [KWA.4061]
B: WA SUN DZI DOMO Fanti (Highlife) [KWA.4062]

Decca WA. 632
Van de Cargo and his Strings
A: ESSI ATTA Fanti [KWA.4063]
B: ROY ANKRAH DANGER Fanti [KWA.4064]

Decca WA. 633
Van de Cargo and his Strings
A: ESSI YIA Fanti [KWA.4065]
B: MUDUE MUDUE Fanti [KWA.4066]

Decca WA. 634
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: BUS CONDUCTOR Non-vocal (Highlife) [KWA.4067]
B: AFI FO FRO Fanti (Highlife) [KWA.4068]

Decca WA. 635
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: KORLE BU Fanti (Highlife) [KWA.4069]
B: SMALL BOY Fanti (Highlife) [KWA.4070]

Decca WA. 636
E. T. Mensah and his Tempos Band
A: ONUA PA Fanti (Highlife) [KWA.4071]
B: SHEMI NI OYA Ga (Highlife) [KWA.4072]

Decca WA. 637
E. K. Owuso and his Band
A: YAAKO NE OBRE HUNU Twi [KWA.4073]
B: ONANANI Twi [KWA.4074]

Decca WA. 638
E. K. Owuso and his Band
A: NA MERE KO BAABI Twi [KWA.4075]
B: OWUO BIARA DAN OWUO Twi [KWA.4076]

Decca WA. 639
E. K. Owuso and his Band
A: ODOMANKAMA WUO ABO ME FI Twi [KWA.4077]
B: EKAA MENKOA YE WU Twi [KWA.4078]

Decca WA. 640
Onyina’s Band
A: OTAMFO ABONSAM Twi [KWA.4079]
B: KOKODOMA SEI NTOMAPA Twi [KWA.4080]

Decca WA. 641
Onyina’s Band
A: KORA TWE NNYE Twi [KWA.4081]
B: ADWUMA NYINAA YE ADWUMA Twi [KWA.4082]

Decca WA. 642
Onyina’s Band
A: KUMASI BUS ABA Twi [KWA.4083]
B: MENSO MEPENO BI Twi [KWA.4084]

Decca WA. 643
Apea’s Guitar Band
A: ODO BI YE DE Twi [KWA.4085]
B: OWEA KWADU AMPON Twi [KWA.4086]

Decca WA. 644
Manhyia-Adomkum Band
A: OPONIN ANWO A WO NNSI. NA BO. Twi [KWA.4087]
B: KWAME DOM NGU Twi [KWA.4088]

Decca WA. 645
Manhyia-Adomkum Band
A: OWUSU AGYEMAN MABRABO Twi [KWA.4089]
B: OKOO ABENU Twi [KWA.4090]

Decca WA. 646
Kojo Bio’s Band
A: MEARA ME NUA OMANA Twi [KWA.4091]
B: OSU ARA NA MESU Twi [KWA.4092]

Decca WA. 647
Kojo Bio’s Band
A: MERE YE BI AKO Twi [KWA.4093]
B: SAMAN KWAN WARE ME Twi [KWA.4094]

Decca WA. 648
Kwame Boakyi and his Band
A: ANOPA SU Twi [KWA.4095]
B: NKOBESIE Twi [KWA.4096]

Decca WA. 649
Kwame Boakyi and his Band
A: ANAMON NSIA Twi [KWA.4097]
B: OYE GORO Twi [KWA.4098]

Decca WA. 650
Kwame Boakyi and his Band
A: SEWAA DO ME BI Twi [KWA.4099]
B: KOHWE WO KUNU AYEASE Twi [KWA.4100]

Decca WA. 651
E. K. Owusa and His Band
A: OFA WO DIDIA KAE ME Twi [KWA.4101]
B: ESANE SE OBIARA BEWU Twi [KWA.4102]

Decca WA. 652
Fanti’s Star Band
A: DR NKRUMAH KO LIBERIA No. 1 Fanti [KWA.4103]
B: EGYANKABA MAYE MBORBOR Fanti [KWA.4104]

Decca WA. 653
Fanti’s Star Band
A: DR NKRUMAH KO LIBERIA No. 2 Fanti [KWA.4105]
B: GYANTRA NNYE ADWUNA Fanti [KWA.4106]

Decca WA. 654
Fanti’s Star Band
A: OFIE NE FIE Fanti [KWA.4107]
B: ME BO WAR WO Fanti [KWA.4108]

Decca WA. 655
Kojo Bio’s Band
A: YERE SRE ONYAME. AMA WO. Twi [KWA.4109]
B: ODE BREBRE BE KO Twi [KWA.4110]

Decca WA. 656
Kojo Bio’s Band
A: OWUU MNIM BRIBE Twi [KWA.4111]
B: NEA AGYA AYE ME Twi [KWA.4112]

<< Decca WA. 501-565

Decca WA. 701-799 >>

Page created 21/01/2013 © Flemming Harrev – latest update 13/07/2020
The following people have contributed to this discography: Markus Coester